صفحه اصلی

خدمات روان شناختی آنلاین بر اساس فرهنگ و زبان شما

از روان درمانگر های فارسی زبان و دارای فرهنگ نزدیک به خودتان بهره ببرید. درمانگر ها با رویکردهای تحلیلی و شناختی-رفتاری به شما خدمات تخصصی در زمینه درمان انفرادی بزرگسالان و زوج درمانی می دهند.

"رسیدن به خواسته ها خوشحالت میکند، قسمت سخت آنجاست که بفهمی چه میخواهی"

ناشناس


روان درمانی با رویکردهای شناختی رفتاری

بطور کلی روان درمانی از طریق رابطه بین درمانگر و مراجع، به فرد کمک می کند با احساس ها، افکار، الگوهای تعاملی با دیگران و محیط پیرامون خود بیشتر آشنا شود؛ دلایل الگوهای ناکارامد را بشناسد و در جهت تغییر آن ها قدم بردارد. هدف اکثر رویکردهای روان درمانی افزایش انطباق پذیری، سازگاری و مقابله کارآمد با استرس، بهبود روابط بین فردی، رشد شخصی و کمرنگ شدن علائم پریشانی از جمله اضطراب، خشم و افسردگی می باشد. تکیه بسیاری از رویکردهای روان درمانی در سطح خودآگاه روان و رفتار فرد می باشد.

در این بین بسیاری از افراد جهت گرفتن راهنمایی های موردی، به افرادی با تخصص مشاوره مراجع می کنند. مشاوره حالت درمانی نداشته و از طریق راهنمایی و مشورت به فرد کمک می کند در مورد مساله خاصی که پیش آمده تصمیم مناسبی بگیرد. مشاور قرار نیست به حل مشکلات و تعارض های روانی فرد بپردازد و درمان اختلال های روانشناختی از حیطه کاری جلسات مشاوره خارج است.در این مجموعه خدمات مشاوره داده نمی شود.

روانکاوی و روان درمانی تحلیلی

روانکاوی، که به علم ناخودآگاه مشهور است، قدیمی ترین نوع روان درمانی بوده و رویکرد متفاوتی را نسبت به روان فرد اتخاذ می کند، که با برخی از رویکردهای درمانی دیگر تفاوت هایی دارد.تکیه این روش درمانی علاوه بر رابطه تعاملی روانکاو و بیمار، استفاده از روش تداعی آزاد و تحلیل ناخودآگاه است، که از آن طریق دنیای درون روانی فرد و تاثیرات آن بر احساس، رفتار و روابط با افراد دیگر، مورد بررسی قرار می گیرد. روانکاو سعی دارد از طریق درک و تحلیل ناخودآگاه به فرد کمک کند تا به نحوی بالغانه با تعارض هایی که دارد برخورد کند، و فراتر از آن، به معنای زندگی و لمس و درک خواسته های خود بپردازد. روان درمانی تحلیلی و روان درمانی پویشی کوتاه مدت نیز روش های درمانی برگرفته از نظریه های روانکاوی می باشند که تفاوت هایی نظیر تعدد جلسات در هفته و طول درمان دارند.