خدمات روانشناسی برای فارسی زبانان کل دنیا

روانشناسان

جستجو
085
رویکرد درمانی: روانپویشی کوتاه مدت (Istdp)
هزینه جلسات: 50 USD

4.2 / 5. 6

رویکرد درمانی: CBT, تحلیلی, طرحواره درمانی
هزینه جلسات: مشاوره انفرادی 32 USD/زوج یا خانواده 42 USD

4.7 / 5. 20

رویکرد درمانی: طرحواره درمانی, EFT
هزینه جلسات: مشاوره فردی 23 USD/ مشاوره زوج 30 USD

5 / 5. 15

رویکرد درمانی: CBT, ACT
هزینه جلسات: مشاوره فردی 30/ زوج و خانواده درمانی 40 USD

4.9 / 5. 25

رویکرد درمانی: تحلیلی, طرحواره درمانی
هزینه جلسات: 65 USD

4.9 / 5. 14

رویکرد درمانی: تحلیلی
هزینه جلسات: پذیرش از طریق لیست انتظار USD

4.7 / 5. 24

رویکرد درمانی: تحلیلی
هزینه جلسات: 55 USD

4.8 / 5. 16

رویکرد درمانی: CBT, طرحواره درمانی, ACT, Mindfulnes
هزینه جلسات: 28 USD

4.9 / 5. 20

رویکرد درمانی: تحلیلی
هزینه جلسات: 85 USD

4.8 / 5. 17

رویکرد درمانی: تحلیلی
هزینه جلسات: 55 USD

4.8 / 5. 16

رویکرد درمانی: تحلیلی
هزینه جلسات: 50 USD

4.6 / 5. 10

رویکرد درمانی: تحلیلی
هزینه جلسات: روانکاوی فردی 55 / مشاوره زوج 65 USD

4.8 / 5. 13

لود شدن پروفایل های بیشتر...

شما با موفقیت عضو خبرنامه شده اید.